Artimiausias aukcionas2024-07-16 17:00
Aukciono Nr. 1331 (231 prekės)
Liko:

Privatumo ir slapukų politika

   1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Aukcionas 123“, į. k. 302522982, buveinės adresas: Pramonės 21 F, LT-78136 Šiauliai, Lietuva (toliau – mes, Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.aukcionas123.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas. 
   2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų Interneto svetainės lankytojai (toliau – Lankytojai), tarp jų ir Interneto svetainėje registruoti aukciono dalyviai (toliau – Aukciono dalyviai) ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl labai svarbu, kad Jūs kaip Interneto svetainės Lankytojas atidžiai susipažintumėte su šia Politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
   3. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
    1. Asmens duomenys turi būti Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
    2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
    3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
    4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
    5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
    6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
    7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
   4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
   1. Pateikdamas(-a) savo asmens duomenis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Interneto svetainėje ir naudodamiesi mūsų paslaugomis.
   2. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
   3. Jūs esate atsakingas(-a), kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas(-a) juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
   1. Jei esate išreiškęs(-usi) savo sutikimą, mes Jums teikiame tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu arba SMS žinutėmis Jums siunčiame pranešimus apie vykstančius aukcionus. Teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra Jūsų duotas sutikimas.
   2. Duoti savo sutikimą galite registracijos Interneto svetainėje metu pažymėję sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo.
   3. Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus.
   4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas(-a) poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
   1. Duomenų valdytojas vykdo veiklą, susijusią su aukcionų organizavimu vykdymu.
   2. Aukcionų internete organizavimo (Aukciono dalyvių registracijos, laimėtojų nustatymo, prekių apmokėjimo, prekių pristatymo) tikslais Duomenų valdytojas tvarko tokius Aukciono dalyvių asmens duomenis:
    1. Vardas;
    2. Pavardė;
    3. Aukciono dalyviui suteiktas unikalus identifikacinis kodas;
    4. Elektroninio pašto adresas;
    5. Telefono numeris;
    6. Gyvenamoji vieta (adresas);
    7. Aukciono dalyvio e-sąskaitos likutis;
    8. Pirkimų istorija (parduotų prekių pavadinimai, kainos ir nuotraukos);
    9. Pirkėjo amžius.
   3. Pateikti kontaktiniai duomenys gali būti panaudoti siunčiant pranešimus, būtinus prekių užsakymų vykdymui.
   4. Jūsų asmens duomenų tvarkymo Aukciono dalyvių registracijos tikslu teisiniu pagrindu yra Jūsų duotas sutikimas, išreiškiamas registruojantis ir pateikiant savo duomenis. 
   5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo laimėtojų nustatymo, prekių apmokėjimo, prekių pristatymo tikslais teisiniu pagrindu yra būtinybė tvarkyti asmens duomenis sutarties sudarymui ir vykdymui bei Duomenų valdytojui taikomų teisinių prievolių vykdymui.
   6. Aukciono dalyvių e-sąskaitos yra papildomos atliekant pavedimus per „AS Citadele banka“ Lietuvos filialas mokėjimų sistemą. Jums atliekant tokio pobūdžio pavedimus, Jūsų duomenys ribota apimtimi bus perduodami „AS Citadele banka“ Lietuvos filialas tinklui ir iš jo gaunami. Daugiau informacijos rasite „AS Citadele banka“ Lietuvos filialas internetiniame puslapyje https://www.citadele.lt/lt/support/personal-data/
   7. Aukcionų internete organizavimo tikslais tvarkomus duomenis mes pateikiame savo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su tinkamu prekių pristatymu susijusias paslaugas. Prie jų taip pat gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų  nurodymus.
   1. Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
   2. Su aukcionų organizavimu ir vykdymu susijusiais tikslais asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko 2 metus nuo paskutinio Aukciono dalyvio prisijungimo prie sistemos. Suėjus šiam laikotarpiui sistema automatiškai pašalina Aukciono dalyvį iš duomenų bazės.
   3. Tiesioginės rinkodaros siuntimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis 2 metus nuo paskutinio Aukciono dalyvio prisijungimo prie sistemos.
  1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
  2.  Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. 
  3. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
   1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia galimybę atlikti rezervacijas;
   2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą;
   3. Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje;
   4. Trečiųjų šalių reklamos slapukai naudojami norint pasirinkti reklamavimą pagal tai, kas aktualu naudotojams, patobulinti ataskaitų apie kampanijos našumą teikimą ir nerodyti skelbimų, kuriuos naudotojas (-a) jau matė, prisiminti naujausias paieškas, ankstesnes sąveikas su reklamuotojo skelbimais ar paieškos rezultatais ir apsilankymus reklamuotojo svetainėje. Tai padeda trečiosioms šalims rodyti personalizuotas reklamas.
  4. Detali informacija apie naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Papildoma informacija

__utma

Google Analytics slapukas, suteikiantis unikalų ID, skirtą nustatyti unikalių vartotojų skaičių.

Įeinant į Interneto svetainę

2 metai

Unikalus ID numeris

Daugiau informacijos apie „Google“ naudojamus slapukus (lietuvių kalba); https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt

__utmb

Google Analytics slapukas, skirtas nustatyti, kiek laiko lankytojas praleido interneto svetainėje.

Įeinant į Interneto svetainę

30 minučių

Unikalus ID numeris

Laikas, kada lankytojas apsilankė interneto svetainėje

__utmc

Google Analytics slapukas, skirtas nustatyti, ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė.

Įeinant į Interneto svetainę

Iki naršymo sesijos pabaigos

Unikalus ID numeris

__utmt

Google Analytics slapukas, skirtas kontroliuoti analitikos paslaugų teikimą ir riboti duomenų rinkimą svetainėse, kuriose yra didelis lankomumas.

Įeinant į Interneto svetainę

10 minučių

Unikalus ID numeris

__utmv

Google Analytics slapukas, skirtas nustatyti esamų Interneto svetainės lankytojų skaičių.

Įeinant į Interneto svetainę

1 minutė

Unikalus ID numeris

__utmz

Google Analytics slapukas, skirtas nustatyti, kokiu būdu lankytojas pasiekė Interneto svetainę. . Tikslas - parduotuvės atrandamumo analizė.

Įeinant į Interneto svetainę

6 mėnesiai

Unikalus ID numeris, duomenys apie šaltinį, iš kur atėjo asmuo

1P_JAR

Statistika ir „Google“ atliekamas reklamų personalizavimas.

Įeinant į Interneto svetainę

1 mėnuo

Unikalus ID numeris

NID

Slapukas, suteikiantis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja įsiminti Jūsų pasirinkimus ir kitą reikšmingą informaciją, o taip pat pateikti personalizuotas reklamas, paremtas naujausiomis paieškomis ir ankstesnėmis sąveikomis.

Įeinant į Interneto svetainę

6 mėnesiai

Unikalus ID numeris

Act

Facebook slapukai, skirti Interneto svetainėje esančio „Facebook“ įskiepio veikimui užtikrinti.

Įeinant į Interneto svetainę

Iki naršymo sesijos pabaigos

Unikalus ID numeris

Daugiau informacijos apie „Facebook“ naudojamus slapukus (anglų kalba); https://www.facebook.com/policies/cookies/

c_user

Įeinant į Interneto svetainę

3 mėnesiai

Unikalus ID numeris

datr

Įeinant į Interneto svetainę

2 metai

Unikalus ID numeris

fr

Įeinant į Interneto svetainę

3 mėnesiai

Unikalus ID numeris

pl

Įeinant į Interneto svetainę

1 mėnuo

Unikalus ID numeris

presence

Įeinant į Interneto svetainę

Iki naršymo sesijos pabaigos

Unikalus ID numeris

sb

Įeinant į Interneto svetainę

2 metai

Unikalus ID numeris

spin

Įeinant į Interneto svetainę

1 diena

Unikalus ID numeris

wd

Įeinant į Interneto svetainę

7 dienos

Naršyklės lango dydis (pikseliais)

xs

Įeinant į Interneto svetainę

3 mėnesiai

Unikalus ID numeris

PHPSESSID

Slapukas, suteikiantis unikalų ID, kurį naudojame atskirti individualų vartotoją.

Įeinant į Interneto svetainę

Iki naršymo sesijos pabaigos

Unikalus ID numeris

 

 

 1. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkęs(-usi) atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
   1. Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikęs(-usi) prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ir šios Politikos sąlygų, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
   2. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas(-a) mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@aukcionas123.lt, paštu adresu Pramonės 21 F, LT-78136 Šiauliai, Lietuva, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) į Duomenų valdytojo buveinę.
   3. Duomenų valdytojas pateiks atsakymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju mes per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.
   4. Jei nesate patenkintas(-a) mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  1. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:
   1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
   2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
   3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
   4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
  2. Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
  3. Mūsų paslaugos yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Interneto svetainėje, nes mes esame internetinių puslapių (socialinių tinklų) paskyrų valdytoju. Visgi, turite atkreipti dėmesį į tai, kad visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinio tinklo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ („Patinka) ir „Follow“ („Sekti“) naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuojame ne mes, o atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. 
  4. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. Socialiniame tinkle „Facebook“ Duomenų politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php.
  5. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.

Baigiamosios nuostatos

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 3. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 4. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@aukcionas123.lt, paštu adresu Pramonės 21 F, LT-78136 Šiauliai, Lietuva, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) į Duomenų valdytojo buveinę.
 5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.