Artimiausias aukcionas2024-07-16 17:00
Aukciono Nr. 1331 (231 prekės)
Liko:

Bendrosios taisyklės

Aukcionai veikia gyvai ir per internetą. 

Aukciono veikimo principas Aukcionas123.lt interneto svetainėje (toliau - Interneto svetainė) prekės parduodamos aukciono principu: dėl kiekvienos iš siūlomų prekių vykstančiame aukcione prekė parduodama didžiausią kainą per nustatytą aukciono laikotarpį pasiūliusiam Interneto svetainėje registruotam aukciono dalyviui.

Interneto svetainėje siūlomos pirkti prekės (toliau - Prekės) laikomos parduodamomis viešojo aukciono būdu - Prekės siūlomos pirkti keliems asmenims, kurie tarpusavyje varžosi Interneto svetainėje (arba varžosi ir tarpusavyje Interneto svetainėje, ir su gyvame aukcione dalyvaujančiais asmenimis), o sutartis dėl Prekių pirkimo sudaroma su tuo aukciono dalyviu, kuris pasiūlo didžiausią kainą (toliau - Pirkėjas). 

Šios Bendrosios Interneto svetainės naudojimo taisyklės nustato aukciono tvarką, taip pat teises ir įsipareigojimus, Interneto svetainėje registruotiems aukciono dalyviams (toliau - Dalyviai) atliekant statymus ir dalyvaujant aukcione, Pirkėjams apmokant, pristatant ir gavus aukciono metu nupirktas Prekes. 

Šios taisyklės taikomos Interneto svetainėje (tarpusavyje ar kartu ir su gyvo aukciono dalyviais) besivaržantiems Dalyviams; gyvuose aukcionuose dalyvaujantiems asmenims taikomos gyvo aukciono taisyklės. 

Aukcioną organizuoja ir už jo vykdymą atsako aukciono organizatorius, valdantis Interneto svetainę. Mūsų rekvizitus matysite skiltyje Kontaktai 

Dalyvaudami aukcionuose ir kitaip naudodamiesi Interneto svetaine, Dalyviai/Pirkėjai ir (ar) kiti asmenys įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Be kita ko, papildomos programinės įrangos naudojimas siūlant kainą aukcione yra DRAUDŽIAMAS! Aukciono organizatorius turi teisę atsisakyti parduoti Prekes tokiam Pirkėjui/Dalyviui, kuris (ar su kuriuo susiję asmenys) naudojo neleistinas priemones aukcione, taip pat turi teisę suspenduoti ir (ar) ištrinti tokių asmenų paskyras. 

 

Reikalavimai aukciono Dalyviams 

Aukcione gali dalyvauti tik registruoti, paskyras turintys Interneto svetainės naudotojai (Dalyviai). 

Aukcione gali dalyvauti tik asmenys, kuriems jau yra suėję 18 metų. 

Norėdami dalyvauti internetiniame aukcione, Dalyviai privalo papildyti Interneto svetainėje esančią savo e-sąskaitą. 

Gyvuose aukcionuose vienu metu gali dalyvauti publika, atvykusi į aukciono organizatoriaus buveinę ir Interneto svetainėje registruoti (Dalyviai). 

Aukcione negali dalyvauti asmuo, kuris yra aukciono organizatorius, organizatoriaus atstovas, darbuotojas, taip pat jų šeimos nariai. 

Interneto svetainės valdytojas turi teisę neleisti aukcione dalyvauti nesąžiningiems pirkėjams - asmenims, kurie yra dalyvavę Interneto svetainės valdytojo organizuotuose aukcionuose, laimėję Prekes ir nesumokėję Prekių kainos šiose Bendrosiose aukcionas 123. lt naudojimo taisyklėse arba gyvo aukciono taisyklėse nustatyta tvarka. 

Dalyvaujant salėje registracija nereikalinga.

 

Intelektinė nuosavybė 

 

Atsakomybės apribojimas 

Dalyvis/Pirkėjas Interneto svetainėje lankosi ir ja naudojasi savo atsakomybe ir pareiškia sutinkantis su interneto charakteristikomis ir apribojimais, ir be kita ko pripažįsta, kad Interneto svetainės valdytojas neatsako už interneto prieigos paslaugas ir jokiomis priemonėmis nekontroliuoja tokių paslaugų teikimo sutrikimų nei to, kokie duomenys gali būti persiunčiami.

Interneto svetainės valdytojas negali garantuoti, kad Interneto svetainė ir joje veikianti sistema visuomet bus prieinamos, o duomenų persiuntimas bus patikimas ir našus. Interneto svetainės valdytojas nebus atsakingas tuo atveju, jei neįmanoma pasiekti Interneto svetainės ir (ar) naudotis joje veikiančia sistema. 

Dalyviai Pirkėjai yra informuoti, kad Interneto svetainės valdytojas bet kada be atskiro įspėjimo gali trumpam nutraukti prieigą prie Interneto svetainės dėl techninių priežasčių, pavyzdžiui, dėl techninės priežiūros darbų.

Sutrikus normaliam Interneto svetainės ir (ar) joje veikiančios sistemos funkcionavimui, valdytojas turi teisę atšaukti arba laikinai sustabdyti aukcionus. Atšaukus aukcioną, visi aukciono statymams panaudoti Dalyvių pinigai grąžinami | Dalyvių/Pirkėjų e-sąskaitas. 

Dalyviai/Pirkėjai sutinka su tokiais aukščiau nurodytais galimais trikdžiais ir atsisako pretenzijų šiuo atžvilgiu. 

Svetainės valdytojas (aukciono organizatorius) jokiais atvejais neprisiima atsakomybės (sąrašas nėra baigtinis): 

Svetainės valdytojas (aukciono organizatorius) jokiais atvejais neatsako, jei Dalyvis/Pirkėjas negali dalyvauti, įsigyti ar gauti pristatomos Prekės dėl tyčinės ar netyčinės identifikacinių duomenų, Dalyvio/Pirkėjo pateiktų pildant registracijos formą, klaidos ar netikslumo.